Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län
Inmatad datum: 2008-11-26 Ändrad datum: 2008-11-26

ÅtgärdsID: 3570
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
omlöp
Åtgärdsnamn: Fiskväg Dammens kraftverk
Åtgärdsstatus: planerad
Datum, start: 2009-10-01
Datum, stopp: 2010-12-31
Praktisk åtgärd: projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Länsstyrelsen i Örebro län
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Nej
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Ja
Berörd fornlämmning (ID): 10225103440001
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: Plan för restaurering av värdefulla sjöar och vattendrag i Örebro län 2006-2010
ID för åtgärd i länsplan: ID 1 Åtgrdsområde Rällsälven
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: uppgift saknas
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,5
Ny längd (m): 2000
Karta

Projekt
ID: 2134
Projektnamn: Utredning Rällsälven
Huvudman: Länsstyrelsen i Örebro län
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Förbättra lekmöjligheter för öring i Rällsälven samt utbredningsmöjligheterna för flodpärlmusslan i älven.
Startår: 2007
Beskrivning: Utreda förutsättningar för minimitappning vid Ljusnarens utlopp och fiskväg vid samtliga 4 vandringshinder i vattendraget.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Dammens kraftstation6629854504286vattendrag Ljusnarsberg
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         0 kr0 kr0 kr