Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län
Inmatad datum: 2008-11-20 Ändrad datum: 2008-11-20

ÅtgärdsID: 3558
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekplatsförbättring
Åtgärdsnamn: Biotopvård Gränshytteån 2008
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2008-09-01
Datum, stopp: 2008-09-30
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Skogsstyrelsen Örebro-Lindesberg
Koordinator: Länsstyrelsen i Örebro län
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Länsstyrelsen
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9a anmälanAnmälan till lst om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken. Se även förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Målarter:
ArtNamn
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Ja
Berörd fornlämmning (ID): 10224901220001
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, formellt MB
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: Plan för restaurering av värdefulla sjöar och vattendrag i Örebro län 2006-2010
ID för åtgärd i länsplan: ID 4 Åtgärdsområde Hammarskogsån
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 2000
Biotopvårdad längd (m): 500
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 2132
Projektnamn: Biotopvård Hammarskogsåns vattensystem 2008
Huvudman: Skogsstyrelsen Örebro-Lindesberg
Projektstatus: avslutad
Syfte: Biotopförbättrande åtgärder för strömlevande öring och flodpärlmussla.
Startår: 2008
Beskrivning: Biotopvård av flottledsrensade forssträckor samt åtgärd av mindre vandringshinder i Hammarskogsån med biflöden.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Gränshytteån6623103502647vattendrag Lindesberg
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         32344 kr32344 kr32344 kr      
2008NV-BÅLänsstyrelsen i Örebro län 582211883-20088527493Naturvårdsverket7236987-07Nl 2008-02-08 utbetalda 
2008Ej statligtSveaskog   154851    beslutade - ej utbetalda