Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Inmatad datum: 2008-11-20 Ändrad datum: 2008-12-09

ÅtgärdsID: 3552
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekplatsförbättring
öppnande av sidofåra
Åtgärdsnamn: Biotopvård Kvitsleströmmarna
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2007-08-03
Datum, stopp: 2008-08-31
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Ockesjön - Kvitsleströmmarnas fvof
Koordinator: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Lst z
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Annan fiskundersökning
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
FF-upplåtet fritidsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Målarter:
ArtNamn
Harr
Insjööring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Ja
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: Fiskevård i Jämtlands län "Åtgärdsplan 2007-2010"
ID för åtgärd i länsplan: Z Fiv 72
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Storsjön
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 2
Biotopvårdad areal (m2): 25000
Biotopvårdad längd (m): 500
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 2130
Projektnamn: Biotopvård Kvitsleströmmarna
Huvudman: Ockesjön - Kvitsleströmmarnas fvof
Projektstatus: avslutad
Syfte: Utökade reproduktions- och uppväxtområden samt generellt ökad biologisk mångfald
Startår: 2007
Beskrivning: Öppnande av torrlagd fåra samt utläggning av lekgrus
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Kvitsleströmmarna7016516444491vattendrag Åre
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         296687 kr296687 kr0 kr      
2007Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Jämtlands län 623110593-06 175000Fiskeriverket   utbetalda 
2007KommunÅre kommun    21687    utbetalda 
2008Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Jämtlands län 623112375-0765100000Fiskeriverket   utbetalda