Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2008-08-25 Ändrad datum: 2008-08-26

ÅtgärdsID: 3301
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
flottledsåterställning
Åtgärdsnamn: Norrån-Bomyrsbäcken
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2007-05-02
Datum, stopp: 2007-10-30
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Söderhamns kommun
Koordinator: Söderhamns kommun
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Nej
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9a anmälanAnmälan till lst om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken. Se även förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-upplåtet fritidsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Målarter:
ArtNamn
Flodkräfta
Flodpärlmussla
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 1200
Biotopvårdad längd (m): 1000
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 1989
Projektnamn: Söderhamns kn 2007-Biologisk återställning
Huvudman: Söderhamns kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Förbättra förhållanderna för havsöring, strömöring, FPM, flodkräfta, nejonöga, lokalt fiske och utter.
Startår: 2007
Beskrivning: Åtgärder gjorda i Söderhamn under 2007. Projektering, biotopvård och VH-justering.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Norrån-Bomyrsbäcken6813136598032vattendrag Söderhamn
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         48951 kr48951 kr0 kr      
2007NV-BÅLänsstyrelsen Gävleborg 58158110917078548951Naturvårdsverket723723462906 2007-02-01 utbetaldaNorrån-Bomyrsbäcken