Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län
Inmatad datum: 2008-07-01 Ändrad datum: 2009-11-23

ÅtgärdsID: 3268
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
omlöp
Åtgärdsnamn: Omlöp Yxedammen
Åtgärdsstatus: påbörjad
Datum, start: 2007-11-01
Datum, stopp: 2010-12-31
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Skogsstyrelsen Örebro-Lindesberg
Koordinator: Länsstyrelsen i Örebro län
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Länsstyrelsen
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9a anmälanAnmälan till lst om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken. Se även förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, formellt MB
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: Plan för restaurering av värdefulla sjöar och vattendrag i Örebro län 2006-2010
ID för åtgärd i länsplan: Åtgärdsområde Järleån ID 0
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: osäker
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,8
Ny längd (m): 7500
Karta

Projekt
ID: 1975
Projektnamn: Restaurering av Lillsjöbäcken 2007-2010
Huvudman: Skogsstyrelsen Örebro-Lindesberg
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Förbättra reproduktionsmöjligheter i Lillsjöbäcken för flodpärlmussla och öring samt möjliggöra migration mellan Lillsjöbäcken och Järleån.
Startår: 2007
Beskrivning: Anläggande av omlöp och biotopvård i slaggpåverkade sträckor av Lillsjöbäcken nedströms Järlehyttan
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Yxedammen6598684508535vattendrag Lindesberg
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         217738 kr217738 kr102738 kr      
2007NV-RestaureringsmedelLänsstyrelsen i Örebro län 501220920 52500Naturvårdsverket   2007-01-25 utbetaldaAvser endast kostnad halvtrumma plast 2m diam.
2007NV-RestaureringsmedelLänsstyrelsen i Örebro län 501220920 50238Naturvårdsverket   utbetaldaAvser projektledn, entreprenad och grusmtrl anläggning av omlöpet.
2008NV-RestaureringsmedelLänsstyrelsen i Örebro län    75000NaturvårdsverketN23-08 2008-02-01 beslutade - ej utbetaldaAvser reparationsåtgärder Yxedammen för att säkerställa omlöpets funktion.
2009NV-Biologisk mångfaldsanslagetLänsstyrelsen i Örebro län 501122423-2009 40000NaturvårdsverketN 909 2009-01-30 beslutade - ej utbetalda