Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län
Inmatad datum: 2008-06-03 Ändrad datum: 2008-07-01

ÅtgärdsID: 3237
Huvudåtgärdstyp: Hydrologisk restaurering
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
minskad reglering
Åtgärdsnamn: Anläggande Thomson-överfall Storsjöns utlopp
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2005-01-01
Datum, stopp: 2005-12-31
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Sveaskog
Koordinator: Länsstyrelsen i Örebro län
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Lst
Resultat uppföljning: god funktion efter mindre justering gjorts efter okulärbesiktning vid lågvattenföring
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Annan uppföljning
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
12:6 samrådTidigt samråd med lst enligt 12 kap 6§ MB avseende övriga åtgärder som väsentligt ändrar naturmiljön
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, formellt MB
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Karta

Projekt
ID: 1902
Projektnamn: LIFE Lillsjöbäcken 2005
Huvudman: Länsstyrelsen i Örebro län
Projektstatus: avslutad
Syfte: Uppgift saknas
Startår: 2000
Beskrivning: Åtgärder vid sju vägtrummor för att möjliggöra fiskvandring. Förbättring av lekområden m.m. Ombyggnation av damm vid Storsjöns utlopp för att ge bättre vattenhushållning.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Damm vid Storsjöns utlopp6603681506206damm Nora
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         10000 kr0 kr10000 kr      
2009NV-Biologisk mångfaldsanslagetLänsstyrelsen i Örebro län    5000NaturvårdsverketN 909 2009-01-30 utbetalda50 % av kostnad för mindre justering utförd 2009.
2009EU-övrigaLänsstyrelsen i Örebro län    5000Naturvårdsverket   utbetaldaAvser 50 % av kostnad för mindre justering utförd 2009.