Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län
Inmatad datum: 2021-02-17 Ändrad datum: 2021-02-17

ÅtgärdsID: 32208
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
flottledsåterställning
Åtgärdsnamn: Flottledsåterställning Våtsjöälven
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2020-08-01
Datum, stopp: 2020-09-30
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Nej
Organisation
Huvudman: Våtsjötorps kraftverk
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9a anmälanAnmälan till lst om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken. Se även förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
endast enskilda fiskerättsägare
Vattenförvaltningen
Målarter:
ArtNamn
Insjööring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?: kilstensmurar sparade bla
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Ja
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 6
Biotopvårdad areal (m2): 1500
Biotopvårdad längd (m): 400
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 3588
Projektnamn: Anläggande av fiskvägar i Valån
Huvudman: Sveaskog
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Återställa lek- och uppväxtområden för insjööring i Möckeln
Startår: 2011
Beskrivning: Projektering av fiskvägar i Valån vid Valåsdammen och Angsjödammen
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Våtsjöälvens huvudfåra6572873478003vattendrag Karlskoga
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         491457 kr491457 kr491457 kr      
2020Ej statligtEnskild person    491457