Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län
Inmatad datum: 2021-02-17 Ändrad datum: 2021-02-17

ÅtgärdsID: 32205
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
flottledsåterställning
Åtgärdsnamn: Flottningsåterställning Sandån
Åtgärdsstatus: påbörjad
Datum, start: 2020-02-01
Datum, stopp:
Praktisk åtgärd: projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Nej
Organisation
Huvudman: Sveaskog
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9 tillståndTillstånd till vattenverksamhet från miljödomstolen enligt 11 kap 9§ MB.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
endast enskilda fiskerättsägare
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Vattenförvaltningen
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Insjööring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Ja
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Ja
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 0
Biotopvårdad längd (m): 0
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: uppgift saknas
Karta

Projekt
ID: 17677
Projektnamn: Sandån
Huvudman: Länsstyrelsen i Örebro län
Projektstatus: uppgift saknas
Syfte: Flottningsåterställning Sandån
Startår: 2020
Beskrivning: Flottningsåterställning Sandån
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Sandåns huvudfåra6628161520530vattendrag Lindesberg
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         120000 kr120000 kr0 kr      
2020HaV-BÅ kalkningLänsstyrelsen i Örebro län    102000      
2020Ej statligtSveaskog    18000