Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Kalmar län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Kalmar län
Inmatad datum: 2021-01-11 Ändrad datum: 2021-01-11

ÅtgärdsID: 32112
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
flottledsåterställning
Åtgärdsnamn: Biotopvård Grönskog 2020
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2020-09-01
Datum, stopp: 2020-10-15
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Nej
Organisation
Huvudman: AB Gilbert Gustafsson Entreprenad
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Enskild person
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9 tillståndTillstånd till vattenverksamhet från miljödomstolen enligt 11 kap 9§ MB.
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-upplåtet fritidsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Målarter:
ArtNamn
Asp
Färna
Lax (havsvandrande)
Mal
Stensimpa
Tjockskalig målarmussla
Utter
Vimma
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, formellt MB
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Ja
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: Kalmar läns fiskevårdsplan
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 0
Biotopvårdad längd (m): 0
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: uppgift saknas
Karta

Projekt
ID: 17630
Projektnamn: Biotopvård Grönskog 2020
Huvudman: Enskild person
Projektstatus: avslutad
Syfte: Återskapa ekologiska funktioner i Grönskogsområdets kvillområde för att gynna befintlig fiskfauna
Startår: 2020
Beskrivning: Biotopvård Grönskog 2020
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Gunnarsfors-Långforsen6334922582369vattendrag Mönsterås
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         225358 kr225358 kr0 kr      
2020HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Kalmar län 6239877-20 225358Havs- och vattenmyndigheten   utbetalda