Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Inmatad datum: 2020-11-05 Ändrad datum: 2020-11-07

ÅtgärdsID: 32047
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
flottledsåterställning
lekplatsförbättring
stenutläggning-skapande av forsar/trösklar
stenutläggning-ståndplats
tillförsel dödved
återskapa meandring
Åtgärdsnamn: Resataurering Klövån
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2020-08-01
Datum, stopp: 2020-09-15
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Nej
Organisation
Huvudman: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Annan fiskundersökning
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9a anmälanAnmälan till lst om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken. Se även förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Målarter:
ArtNamn
Insjööring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Ja
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 2600
Biotopvårdad längd (m): 520
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 17600
Projektnamn: Jordbruksverket, Jämtland restaurerar
Huvudman: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Syftet med projektet är att gynna akvatisk fauna i fysiskt påverkade vattendrag. Projektet består i återutläggning av upprensade block.
Startår: 2020
Beskrivning: Åtgärder för återställning av flottledsrensade sträckor genom att återföra sten till vattendraget, öppna avstängda fåror, förstärka strukturer och återskapa sinusitet
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Klövån7090155524292vattendrag Strömsund
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         0 kr0 kr0 kr