Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län
Inmatad datum: 2018-01-22 Ändrad datum: 2018-01-22

ÅtgärdsID: 26015
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
omläggning/byte vägtrumma
Åtgärdsnamn: Byte av vägtrumma till halvtrumma
Åtgärdsstatus: påbörjad
Datum, start: 2017-11-01
Datum, stopp:
Praktisk åtgärd: projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Nej
Organisation
Huvudman: Sveaskog
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Nej
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Uppgift saknas
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
endast enskilda fiskerättsägare
Vattenförvaltningen
Målarter:
ArtNamn
Abborre
Mört
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Ja
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: uppgift saknas
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,0
Ny längd (m): 0
Karta

Projekt
ID: 2133
Projektnamn: Biologisk återställning Holmsjöbäcken 2008
Huvudman: Sveaskog
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Förbättra lekmöjligheter i Holmsjöbäcken för Ölens insjööring.
Startår: 2008
Beskrivning: Åtgärd av vandringshinder vid vägtrumma och biotopvård i Holmsjöbäcken vid Ölen.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Vägpassage Rönningshyttan6566878473870vattendrag Degerfors
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         50000 kr50000 kr50000 kr      
2017Ej statligtSveaskog    7500    utbetalda 
2017HaV-BÅ kalkningLänsstyrelsen i Örebro län    42500Havs- och vattenmyndigheten   utbetalda