Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Sportfiskarna Ändrad av organisation: Sportfiskarna
Inmatad datum: 2017-12-13 Ändrad datum: 2017-12-13

ÅtgärdsID: 24908
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekplatsförbättring
stenutläggning-bottensula
stenutläggning-skapande av forsar/trösklar
stenutläggning-strömkoncentratorer
stenutläggning-ståndplats
tillförsel dödved
Åtgärdsnamn: Biotopvård i Ålbergaån
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2017-07-01
Datum, stopp: 2017-10-23
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Nej
Organisation
Huvudman: Sportfiskarna
Koordinator: Sportfiskarna
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Sportfiskarna
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9a anmälanAnmälan till lst om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken. Se även förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Målarter:
ArtNamn
Bäcknejonöga
Flodnejonöga
Stensimpa
Tjockskalig målarmussla
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Ja
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Ostkusten
Effekt i: Ostkusten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 750
Biotopvårdad längd (m): 250
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 14128
Projektnamn: Biologisk återställning Ålbergaån
Huvudman: Sportfiskarna
Projektstatus: avslutad
Syfte: Åtgärden syftade till att tillgängliggöra strömmiljöer och förbättra miljön för strömlevande fiskarter och andra vattenlevande organismer genom att återskapa ståndplatser, lek- och uppväxtmiljöer.
Startår: 2017
Beskrivning: Utrivning av ett vandringshinder (mindre damm) för att skapa fri passage för vattenlevande organismer. I samband med utrivningen biotopvårdades en 250 m lång sträcka av Ålbergaån genom att sten av blandade fraktioner placerades ut i vattendraget. Med dessa skapades ståndplatser, lek- och uppväxtmiljöer för strömlevande fiskarter.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
SMHI mätstation, Kila6512620589827vattendrag Nyköping
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         0 kr0 kr0 kr