Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Östergötland Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Östergötland
Inmatad datum: 2017-11-21 Ändrad datum: 2017-11-21

ÅtgärdsID: 24840
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekplatsförbättring
stenutläggning-skapande av forsar/trösklar
öppnande av sidofåra
övrig biotopvård
Åtgärdsnamn: Olstorpbäcken
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2017-08-28
Datum, stopp: 2017-09-01
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar: Återställning av alla rensade strömsträckar mellan Västra och Östra Lägern
Åtgärden initierad via tillsyn: Nej
Organisation
Huvudman: Länsstyrelsen Östergötland
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Länsstyrelsen Östergötland
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Övrig biologisk uppföljning
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9a anmälanAnmälan till lst om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken. Se även förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Insjööring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?: Kulturhistorisk utredning föregick åtgärderna
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Ja
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 4
Biotopvårdad areal (m2): 0
Biotopvårdad längd (m): 350
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 3929
Projektnamn: Bulsjöån övre
Huvudman: Ydre kommun
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Återskapa och förbättra förutsättningar främst för öring (både strömlevande och vandrande) flodpärlmussla, vimma m.m.
Startår: 2012
Beskrivning: Åtgärder enligt Åtgärdsplan för Bulsjöån, Skrivaremoån och Bordsjöbäcken inom projektet Bulsjöån övre
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Olstorpbäcken lokal 26409980505663vattendrag Ydre
Olstorpbäcken lokal 36409951505690vattendrag Ydre
Olstorpbäcken lokal 46409852505772vattendrag Ydre
Olstorpsbäcken lokal 1 6410029505592vattendrag Ydre
Bilder

  TitelKommentar
VisaLokal 1 efter åtgärdEfterbild uppströms vägtrumman
VisaLokal 1 innan åtgärdFörebild uppströms vägtrumman
Visa Lokal 2 före åtgärdFörebild lokal 2 nedströmsvy mot stenbron
VisaLokal 2 efter åtgärdEfterbild lokal 2. Nedströmsvy mot stenbron

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         150000 kr0 kr150000 kr      
2017HaV-Åtgärdsprogram för hotade arterLänsstyrelsen Östergötland    150000    utbetalda