Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Inmatad datum: 2017-10-30 Ändrad datum: 2017-11-07

ÅtgärdsID: 24824
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
flottledsåterställning
tillförsel dödved
Åtgärdsnamn: Kälvån- lekområde 6
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2016-01-01
Datum, stopp: 2016-12-31
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Nej
Organisation
Huvudman: Kalix kommun
Koordinator: Enskild person
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9a anmälanAnmälan till lst om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken. Se även förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
N2000
Vattenförvaltningen
Målarter:
ArtNamn
Havsöring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, formellt MB
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Ja
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 7
Biotopvårdad areal (m2): 14
Biotopvårdad längd (m): 0
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 14086
Projektnamn: Älvspecifik förvaltning av lax och havsöring samt återställning av vattenmiljöer
Huvudman: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Syftet är dels att utveckla en älvspecifik förvaltning av vild lax och havsöring i Råneälvens avrinningsområde och dels att återställa flottledspåverkade vattendrag i Kalixälven och Töreälven samt åtgärda fem vandringshinder.
Startår: 2015
Beskrivning: Genom förvaltning och konkreta åtgärder ska Länsstyrelsen i Norrbotten tillsammans med andra samarbetspartners skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt för vattenlevande djur och växter.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Kälvån- område 67361180847906vattendrag Kalix
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         0 kr0 kr0 kr