Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Naturentreprenad Syd AB Ändrad av organisation: Naturentreprenad Syd AB
Inmatad datum: 2017-05-09 Ändrad datum: 2017-05-31

ÅtgärdsID: 24736
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
kantzon-strandmiljöer
stenutläggning-bottensula
Åtgärdsnamn: Återställning av flodplan i Örjabäcken Strövelstorp
Åtgärdsstatus: påbörjad
Datum, start: 2017-06-01
Datum, stopp:
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Nej
Organisation
Huvudman: Länsstyrelsen i Skåne län
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Naturentreprenad Syd AB
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9a anmälanAnmälan till lst om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken. Se även förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
Motiv:
Motiv
FF-fritt handredskapsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Målarter:
ArtNamn
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Västkusten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 800
Biotopvårdad längd (m): 400
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: uppgift saknas
Karta

Projekt
ID: 14045
Projektnamn: Vegeå Biotopvårdsåtgärder
Huvudman: Länsstyrelsen i Skåne län
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Att restaurera vattendraget mot naturligare hydrologi samt naturligare vattenbiotoper.
Startår: 2012
Beskrivning: Biotåpvårdsåtgärder utförda i Vegeå och dess avrinningsområde.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Strövelstorp6229848131566vattendrag Ängelholm
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         0 kr0 kr0 kr