Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Värmlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Värmlands län
Inmatad datum: 2017-05-04 Ändrad datum: 2017-05-04

ÅtgärdsID: 24726
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
beskuggning
kantzon-strandmiljöer
stenutläggning-skapande av forsar/trösklar
stenutläggning-strömkoncentratorer
tillförsel dödved
Åtgärdsnamn: Klättbäcken
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2015-08-01
Datum, stopp: 2016-08-01
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Nej
Organisation
Huvudman: Stöpsjön FVOF
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Enskild person
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Vattenförvaltningen
Målarter:
ArtNamn
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 500
Biotopvårdad längd (m): 700
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 14059
Projektnamn: Klättbäcken
Huvudman: Stöpsjön FVOF
Projektstatus: avslutad
Syfte: Förbättrad komplexitet i miljön samt beskuggning
Startår: 2016
Beskrivning: Utläggning av sten, block och död ved samt återplantering av kantzon (klibbal)
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Klättbäcken biotopvård6648500393032vattendragKLÄTTBÄCKENSunne
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         50000 kr50000 kr0 kr      
2016HaV-BÅ kalkningLänsstyrelsen i Värmlands län  3542-20159550000Havs- och vattenmyndigheten   utbetaldaTotalt omfattar åtgärden 114 139 kr fördelat på 2015 och 2016 (50 000kr)