Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Blekinge län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Blekinge län
Inmatad datum: 2017-04-25 Ändrad datum: 2017-04-25

ÅtgärdsID: 24714
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekplatsförbättring
Åtgärdsnamn: Biotopvård, torrfåran nedstr Hemsjö nedre kraftverk, Mörrumsån
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2012-09-01
Datum, stopp: 2012-09-30
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar: Lekplatsförbättring genom tillförsel av lekgrus. GPS position avser biotopvårdade sträckans uppstr startpunkt.
Åtgärden initierad via tillsyn: Nej
Organisation
Huvudman: Länsstyrelsen i Blekinge län
Koordinator: Länsstyrelsen i Blekinge län
Entreprenör:
Organisation
Enskild person
Salmokonsult
Leroy Flyg AB
Swerock AB, cliffton
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Länsstyrelsen Blekinge län (elfiske och musselinventering)
Resultat uppföljning: Svenskt elfiskeregister SERS, Musselportalen
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Övrig biologisk uppföljning
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9a anmälanAnmälan till lst om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken. Se även förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Tjockskalig målarmussla
Havsöring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 120
Biotopvårdad längd (m): 0
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 4015
Projektnamn: Målarmusslans återkomst, Unio crassus for LIFE, Mörrumsån
Huvudman: Länsstyrelsen i Blekinge län
Projektstatus: avslutad
Syfte: Förbättra situationen för flera arter i Mörrmsån, med fokus framförallt på tjockskalig målarmussla, men även flodpärlmussla och öring.
Startår: 2012
Beskrivning: Grusutläggningar vid Härnäs och Vittskövle, utläggning av död ved och block, öppnande av delvis igentäppta kvillområden. De fysiska åtgärderna genomfördes hösten 2012, uppföljning löpande de följande åren.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Torrfåran nedstr Hemsjö nedre kraftverk, Mörrumsån6241876482622vattendragMÖRRUMSÅNKarlshamn
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         0 kr0 kr0 kr