Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Blekinge län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Blekinge län
Inmatad datum: 2017-04-24 Ändrad datum: 2017-04-24

ÅtgärdsID: 24692
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
flottledsåterställning
lekplatsförbättring
stenutläggning-skapande av forsar/trösklar
tillförsel dödved
Åtgärdsnamn: Biotopvård, lokal 2 Tararp, Mieån
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2014-10-25
Datum, stopp: 2014-10-30
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar: Biologisk återställning i huvudfåra och sidofåra genom utläggning av befintliga block, stenar och död ved, samt tillförsel av lekgrus. GPS position avser biotopvårdade sträckans nedstr startpunkt.
Åtgärden initierad via tillsyn: Nej
Organisation
Huvudman: Södra Mieåns FVOF
Koordinator: Södra Mieåns FVOF
Entreprenör:
Organisation
Enskild person
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Södra Mieåns FVOF
Resultat uppföljning: Svenskt elfiskeregister SERS
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9a anmälanAnmälan till lst om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken. Se även förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Havsöring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Ja
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 0
Biotopvårdad längd (m): 17
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 14053
Projektnamn: Biologisk återställning Tararpsdalen
Huvudman: Södra Mieåns FVOF
Projektstatus: avslutad
Syfte: Projektets biotopvårdande åtgärder syftar till att gynna öring men även flodpärlmussla i Mieån.
Startår: 2014
Beskrivning: Projektet avser återskapa naturlik morfologi och lekområden inom Tararpsdalen i Mieån genom utläggning av block, sten och död ved, samt tillförsel av lekgrus.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Lokal 2 Tararp, Mieån6230883491810vattendragMIEÅNKarlshamn
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         0 kr0 kr0 kr