Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Blekinge län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Blekinge län
Inmatad datum: 2017-04-24 Ändrad datum: 2017-04-24

ÅtgärdsID: 24690
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
stenutläggning-skapande av forsar/trösklar
Åtgärdsnamn: Biotopvård, nedre hängbron Vittskövle, Mörrumsån
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2016-09-03
Datum, stopp: 2016-09-07
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar: Återställning av naturlig morfologi genom utläggning av befintliga block och stenar. Lokalen benämns hängbron. GPS position avser biotopvårdade sträckans uppstr startpunkt.
Åtgärden initierad via tillsyn: Nej
Organisation
Huvudman: Enskild person
Koordinator: Enskild person
Entreprenör:
Organisation
MS Naturfakta
Naturentreprenad Syd AB
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Sveaskog
Resultat uppföljning: Svenskt elfiskeregister SERS, Musselportalen
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Övrig biologisk uppföljning
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9a anmälanAnmälan till lst om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken. Se även förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Målarter:
ArtNamn
Elritsa
Flodpärlmussla
Lax
Tjockskalig målarmussla
Havsöring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, formellt MB
Dokumentation kulturlämning: Ja
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 0
Biotopvårdad längd (m): 0
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 14051
Projektnamn: Återställning av Vittskövle Mörrumsån 2016
Huvudman: Enskild person
Projektstatus: avslutad
Syfte: Projektet syftar till att gynna strömlevande arter och därigenom öka fiskproduktionen.
Startår: 2016
Beskrivning: Projektet avser återskapa naturlik morfologi inom delar av Mörrumsån genom utläggning av block, sten, grus och död ved.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Neder hängbron Vittskövle, Mörrumsån6230646484978vattendragMÖRRUMSÅNKarlshamn
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         0 kr0 kr0 kr