Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Blekinge län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Blekinge län
Inmatad datum: 2017-04-24 Ändrad datum: 2017-09-21

ÅtgärdsID: 24682
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekplatsförbättring
stenutläggning-skapande av forsar/trösklar
Åtgärdsnamn: Biotopvård, nedstr övre kvarndammen Örseryd, Bräkneån
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2016-09-07
Datum, stopp: 2016-09-09
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar: Biologisk återställning genom utläggning av block (från åkanten), sten och grus. GPS position avser biotopvårdade sträckans uppstr startpunkt.
Åtgärden initierad via tillsyn: Nej
Organisation
Huvudman: Länsstyrelsen i Blekinge län
Koordinator: Länsstyrelsen i Blekinge län
Entreprenör:
Organisation
Naturentreprenad Syd AB
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: SRK (elfiske), Länsstyrelsen Blekinge län (musselinventering)
Resultat uppföljning: Svenskt elfiskeregister SERS, Musselportalen
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Övrig biologisk uppföljning
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Havsöring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Ja
Berörd fornlämmning (ID): 12000000102250
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?: Dammresterna har ett visst kulturhistoriskt värde, men omfattas inte av kulturmiljölagen. Stenraden i mitten av strömfåran lämnades dock kvar.
Kulturmiljösamråd: Ja, formellt MB
Dokumentation kulturlämning: Ja
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 0
Biotopvårdad längd (m): 30
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 14046
Projektnamn: Biologisk återställning Örseryd
Huvudman: Länsstyrelsen i Blekinge län
Projektstatus: avslutad
Syfte: Projektet syftar till att säkerställa fiskpassage, minska vattenhastigheten, öka den våta bredden och skapa mer varierande strömförhållanden, och därigenom bättra förutsättningarna för bland annat öring och flodpärlmussla.
Startår: 2016
Beskrivning: Projektet avser skapa fria fiskvägar genom anläggning av överlöp, och återställa strömsträckor och lekplatser genom utläggning av block, sten och grus.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Övre kvarndammen Örseryd, Bräkneån6243108504608vattendrag Ronneby
Bilder

  TitelKommentar
VisaFöre åtgärd, nedströms 
VisaFöre åtgärd, uppströms 
VisaEfter åtgärd, uppströms 

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         0 kr0 kr0 kr