Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Blekinge län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Blekinge län
Inmatad datum: 2017-04-20 Ändrad datum: 2017-04-20

ÅtgärdsID: 24678
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
omlöp
Åtgärdsnamn: Fiskväg, kraftverksdammen Trånhem, Bräkneån
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2015-06-04
Datum, stopp: 2016-04-28
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar: Omlöpet utgjordes av grävd fåra vars botten och sidor fylldes med block och sten, vilken säkerställer vandring förbi anläggningen och utgör habitat för strömlevande fauna.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Länsstyrelsen i Blekinge län
Koordinator: Länsstyrelsen i Blekinge län
Entreprenör:
Organisation
Enskild person
Skanska asfalt och betong AB
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Länsstyrelsen Blekinge län (elfiske och musselinventering)
Resultat uppföljning: Svenskt elfiskeregister SERS, Musselportalen
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Övrig biologisk uppföljning
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9 tillståndTillstånd till vattenverksamhet från miljödomstolen enligt 11 kap 9§ MB.
12:6 samrådTidigt samråd med lst enligt 12 kap 6§ MB avseende övriga åtgärder som väsentligt ändrar naturmiljön
dispenser fiskelagstiftningTillstånd finns i form av dispenser från fiskelagstiftningen, t ex från fredningsbestämmelser etc.
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Tjockskalig målarmussla
Havsöring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Ja
Berörd fornlämmning (ID): 12000000100706
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?: Dammvallen har ett visst kulturhistoriskt värde, men omfattas inte av kulturmiljölagen.
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Ja
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Ja
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha):
Ny längd (m):
Karta

Projekt
ID: 14048
Projektnamn: Målarmusslans återkomst, Unio crassus for LIFE, Bräkneån
Huvudman: Länsstyrelsen i Blekinge län
Projektstatus: avslutad
Syfte: Projektet syftar till att förbättra förutsättningarna för strömlevande organismer i Bräkneån, med fokus framförallt på tjockskalig målarmussla, men även flodpärlmussla och öring.
Startår: 2012
Beskrivning: Projektet avser skapa fria vandringsvägar genom utrivning av damm och anläggande av faunapassager förbi vandringshinder, samt återställa naturliga habitat genom utläggning av block, sten och lekgrus.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
4826Omlöp, kraftverksdammen Trånhem, Bräkneån6237018505586 damm-vattenkraftverkHuvudfårahöger2016Naturlik
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Kraftverksdammen Trånhem, Bräkneån6237018505586vattendrag Ronneby
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         1801813 kr1801813 kr1801813 kr      
2016EU-övrigaEU-LIFE   50900906    utbetalda 
2016HaV-ÖvrigtHavs- och vattenmyndigheten   20360363    utbetalda 
2016Statligt-övrigtLänsstyrelsen i Blekinge län   30540544    utbetalda