Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Blekinge län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Blekinge län
Inmatad datum: 2017-04-20 Ändrad datum: 2017-09-21

ÅtgärdsID: 24674
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
överlöp
Åtgärdsnamn: Fiskväg, nedre kvarndammen Örseryd, Bräkneån
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2016-09-07
Datum, stopp: 2016-09-09
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar: Partiell utrivning och upptröskling mot dammrest. Dammens fundament lämnas kvar och säkras med omfördelad sten.
Åtgärden initierad via tillsyn: Nej
Organisation
Huvudman: Länsstyrelsen i Blekinge län
Koordinator: Länsstyrelsen i Blekinge län
Entreprenör:
Organisation
Naturentreprenad Syd AB
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: SRK (elfiske), Länsstyrelsen Blekinge län (musselinventering)
Resultat uppföljning: Svenskt elfiskeregister SERS, Musselportalen
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Övrig biologisk uppföljning
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Havsöring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Ja
Berörd fornlämmning (ID): 12000000102249
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?: Dammresterna har ett visst kulturhistoriskt värde, men omfattas inte av kulturmiljölagen. Dammens fundament lämnades dock kvar.
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Ja
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha):
Ny längd (m):
Karta

Projekt
ID: 14046
Projektnamn: Biologisk återställning Örseryd
Huvudman: Länsstyrelsen i Blekinge län
Projektstatus: avslutad
Syfte: Projektet syftar till att säkerställa fiskpassage, minska vattenhastigheten, öka den våta bredden och skapa mer varierande strömförhållanden, och därigenom bättra förutsättningarna för bland annat öring och flodpärlmussla.
Startår: 2016
Beskrivning: Projektet avser skapa fria fiskvägar genom anläggning av överlöp, och återställa strömsträckor och lekplatser genom utläggning av block, sten och grus.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
4823Överlöp, nedre kvarndammen Örseryd, Bräkneån6243057504645 damm-övrigtHuvudfårahöger2016Naturlik
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Nedre kvarndammen Örseryd, Bräkneån6243057504645vattendrag Ronneby
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         0 kr0 kr0 kr