Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Inmatad datum: 2017-02-27 Ändrad datum: 2017-02-27

ÅtgärdsID: 24641
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
flottledsåterställning
Åtgärdsnamn: Biotopvård Österån
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2016-06-27
Datum, stopp: 2016-07-01
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Nej
Organisation
Huvudman: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: länsstyrelsen
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-upplåtet fritidsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Vattenförvaltningen
Målarter:
ArtNamn
Harr
Insjööring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?: Liten grävd sidokanal sparad
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Ja
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 10000
Biotopvårdad längd (m): 1200
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 13037
Projektnamn: Vattenvård Storsjön
Huvudman: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Projektstatus: avslutad
Syfte: Syftet med detta projekt är att genomföra: •Kostnadseffektiva åtgärdsinsatser och underlag som bedöms resultera i största möjliga miljönytta. •Åtgärder och underlag som möjliggör ett långsiktigt nyttjande av vattenresurserna inom berörda vattensystem.
Startår: 2014
Beskrivning: Vattenvård Storsjön är ett fyraårigt projekt med syfte att genomföra åtgärdsinsatser i vattensystemen för Storsjön, Dammån och VålånStorbodströmmen i Jämtlands län. Projektet är indelat i olika delprojekt varav ett handlar om konkreta fiskevårdsåtgärder.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Österån nedan trumma7006228438442vattendrag Åre
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         40000 kr0 kr40000 kr      
2016HaV-VattenförvaltningLänsstyrelsen i Jämtlands län    40000    utbetalda