Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2016-11-08 Ändrad datum: 2016-12-13

ÅtgärdsID: 22092
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekgrund
lekplatsförbättring
stenutläggning-bottensula
stenutläggning-skapande av forsar/trösklar
stenutläggning-strömkoncentratorer
stenutläggning-ståndplats
övrig biotopvård
Åtgärdsnamn: Spegeldammen konserhuset Gavleån
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2015-08-18
Datum, stopp: 2015-08-26
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar: Projektering har utförts av Länsstyrelsen Gävleborg. Fysiska åtgärder av Gävlekommun samt Markbyggarna AB i regi av Vattenbruks AB (Anders Bruks) .
Åtgärden initierad via tillsyn: Nej
Organisation
Huvudman: Gävle kommun
Koordinator: Gävle kommun
Entreprenör:
Organisation
Vattenbruks
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Länsstyrelsen Gävleborg
Resultat uppföljning: länsstyrelsen Gävleborg
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Annan fiskundersökning
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9 tillståndTillstånd till vattenverksamhet från miljödomstolen enligt 11 kap 9§ MB.
11:9a anmälanAnmälan till lst om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken. Se även förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
12:6 samrådTidigt samråd med lst enligt 12 kap 6§ MB avseende övriga åtgärder som väsentligt ändrar naturmiljön
6:4 samrådTidigt samråd med lst enligt 6 kap 4§ Miljöbalken avseende utformning av MKB mm.
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
FF-upplåtet fritidsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Vattenförvaltningen
Målarter:
ArtNamn
Abborre
Benlöja
Björkna
Braxen
Bäcknejonöga
Flodnejonöga
Gers
Gädda
Gös
Harr
Id
Lake
Lax (havsvandrande)
Mört
Nors
Sarv
Sik
Stensimpa
Vimma
Ål
Havsöring
Öring strömlevande
Övrig art
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?: Svar ja genom samråd och tvärberedningar tillsammans med ansvariga på Kultur och fritid i Gävle kommun.
Kulturmiljösamråd: Ja, formellt MB
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Ja
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Ostkusten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 2
Biotopvårdad areal (m2): 500
Biotopvårdad längd (m): 100
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 12774
Projektnamn: Återställande av fiskvandring i Gästrikland
Huvudman: Länsstyrelsen Gävleborg
Projektstatus: uppgift saknas
Syfte: Skapa god ekologisk status i havsmynnande vattendrag
Startår: 2011
Beskrivning: Skapa fria vandringsvägar för vattendrag som mynnar i Östersjön
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Nedre Gavleån6728266616528vattendrag Gävle
Bilder

  TitelKommentar
VisaBiotopvårdat områdeStörre block samt natursten, grus och sand har fördelats över området för gynna samtliga strömlevande arter.
VisaNedströms åtgärdade trösklarvid Spegeldammen lekgrop

Video

Dokument

  Rubrik
.pdfÖppnaBeslut vattenverksamhetstillstånd

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         240000 kr240000 kr0 kr      
2015HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen Gävleborg 6235032-1550240000Havs- och vattenmyndigheten   utbetalda