Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Inmatad datum: 2006-11-16 Ändrad datum: 2009-11-27

ÅtgärdsID: 1933
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekplatsförbättring
Åtgärdsnamn: Biotopvård SVANINGSÅN
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2006-09-16
Datum, stopp: 2006-09-18
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar: Uppenbart ingen påvekan på allmänna eller enskilda intressen
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Holmen skog AB
Koordinator: Holmen skog AB
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: LST
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Annan fiskundersökning
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-upplåtet fritidsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Målarter:
ArtNamn
Insjööring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 2
Biotopvårdad areal (m2): 6000
Biotopvårdad längd (m): 580
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 1787
Projektnamn: Biotopåterställning Svaningsåns vattensystem
Huvudman: Holmen skog AB
Projektstatus: avslutad
Syfte: Biotopåterställning efter flottning
Startår: 2005
Beskrivning: Biotopåterställning efter flotting, utrivning av damm, restaurering av lekområden.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
SVANINGSÅN7127282501119vattendrag Strömsund
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         101400 kr101400 kr0 kr      
2006NV-BÅNaturvårdsverket100% statsbidrag62316980-2006 101400Naturvårdsverket