Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Inmatad datum: 2006-11-15 Ändrad datum: 2009-11-30

ÅtgärdsID: 1926
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekplatsförbättring
stenutläggning-skapande av forsar/trösklar
stenutläggning-strömkoncentratorer
stenutläggning-ståndplats
Åtgärdsnamn: Biotopvård LÖRAN
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2006-06-03
Datum, stopp: 2006-06-19
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar: Uppenbart ingen påverkan på allmänna eller enskilda intressen
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Lillhärdals FVOF
Koordinator: Lillhärdals FVOF
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Lst
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Annan fiskundersökning
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-upplåtet fritidsfiske
Målarter:
ArtNamn
Harr
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: Plan för BÅ 2006-2010
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 5000
Biotopvårdad längd (m): 1000
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: ej bedömd
Karta

Projekt
ID: 1790
Projektnamn: Biotopvård Mölingan och Löran
Huvudman: Lillhärdals FVOF
Projektstatus: avslutad
Syfte: Biotopåterställning efter flottning
Startår: 2006
Beskrivning: Biotopvård Mölingan och Löran
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
LÖRAN6851141435431vattendrag Härjedalen
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         37338 kr37338 kr0 kr      
2006NV-BÅNaturvårdsverket100% statsbidrag62316332-2006 37338Naturvårdsverket