Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län
Inmatad datum: 2006-10-23 Ändrad datum: 2008-02-15

ÅtgärdsID: 1905
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
åtgärd vid trumma
Åtgärdsnamn: Fiskvägar STOCKBÄCKEN
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2005-05-12
Datum, stopp: 2005-12-15
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar: Byte av vägtrumma, kultursamråd ej nödvändigt.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Vägverket Region Norr
Koordinator: Vägverket Region Norr
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: lst iac
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Vattenkemisk uppföljning
Övrig biologisk uppföljning
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
12:6 samrådTidigt samråd med lst enligt 12 kap 6§ MB avseende övriga åtgärder som väsentligt ändrar naturmiljön
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Målarter:
ArtNamn
Havsöring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Ostkusten
Effekt i: Ostkusten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha):
Ny längd (m):
Karta

Projekt
ID: 1774
Projektnamn: Projekt Stockbäcken, vandringshinder vid väg 508.
Huvudman: Vägverket Region Norr
Projektstatus: avslutad
Syfte: Uppgift saknas
Startår: 2005
Beskrivning: Byte av vägtrumma under väg 508. Heltrumma ibetong byttes mot en halvtrumma i plåt.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
STOCKBÄCKEN7066834708788vattendrag Nordmaling
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         1500000 kr1500000 kr0 kr      
2005NV-BÅLänsstyrelsen i Västerbottens län43%58215407-2005 650000Naturvårdsverket     
2005Statligt-övrigtVägverket57%   850000     Vägverket region norr