Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Värmlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Värmlands län
Inmatad datum: 2006-05-10 Ändrad datum: 2008-02-15

ÅtgärdsID: 1623
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekplatsförbättring
Åtgärdsnamn: Biotopvård ÄLGÅN
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 1994-01-01
Datum, stopp: 1997-12-31
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar: manuell restaurering, mest lekgrus, ställvis hela vattendraget.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Älgsjön FVOF
Koordinator: Älgsjön FVOF
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Annan fiskundersökning
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Uppgift saknas
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Målarter:
ArtNamn
Flodkräfta
Insjööring
Öring strömlevande
Övrig art
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 36000
Biotopvårdad längd (m): 4500
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: ej bedömd
Karta

Projekt
ID: 1571
Projektnamn: Fiskvägar och BÅ i Älgån, dnr 582-3089-05, 1784-507 samt äldre åtgärder.
Huvudman: Enskild person
Projektstatus: avslutad
Syfte: Uppgift saknas
Startår: 2005
Beskrivning: Reparation av befintlig fisktrappa. Två bassängtrappor vid två dammar som utgjort definitiva v-hinder för öring. Manuell biotopvård i form av lekplatsförbättring i hela vattendraget.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
ÄLGÅN6614441357947vattendrag Arvika
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         63376 kr63376 kr0 kr      
1994NV-BÅLänsstyrelsen i Värmlands län85 % statsbidrag   53870Naturvårdsverket     
1994Ej statligtFVOF ospecificerad15 % övrigt   9506