Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län
Inmatad datum: 2015-05-08 Ändrad datum: 2018-09-19

ÅtgärdsID: 16017
Huvudåtgärdstyp: Hydrologisk restaurering
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
anläggande av våtmark i vattendrag
anläggande av våtmark utanför vattendrag
igenläggning av dike
omprövning vattendom
sedimentfälla
ökad kontakt med strandzon
Åtgärdsnamn: Ekeshultsån Grimsboda 1:2 och 1:6, våtmark, kantavplaning, sedimentationsdamm
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2014-07-02
Datum, stopp: 2016-02-11
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Nej
Organisation
Huvudman: Östra Göinges kommun
Koordinator: Länsstyrelsen i Skåne län
Entreprenör:
Organisation
Enskild person
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Nej
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9a anmälanAnmälan till lst om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken. Se även förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Målarter:
ArtNamn
Elritsa
Insjööring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: Plan för biloogisk återställning 2006-2010
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Karta

Projekt
ID: 9192
Projektnamn: Ekeshultsån biologisk återställning
Huvudman: Östra Göinges kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Biologisk mångfald och höjd ekologisk status
Startår: 2014
Beskrivning: Hydrologisk restaurering och biotopvård
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Grimsboda 1:2, biflöde Åbroån, väster om Björkhult6241365457951vattendrag Osby, Östra Göinge
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         0 kr0 kr0 kr