Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Värmlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Värmlands län
Inmatad datum: 2006-04-27 Ändrad datum: 2010-02-19

ÅtgärdsID: 1556
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
övrig passage
Åtgärdsnamn: Fiskvägar Gladåker
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2002-06-28
Datum, stopp: 2003-10-24
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar: Bassängtrappa byggd vid en damm som tidigare utgjort ett definitivt v-hinder för öring.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Enskild person
Koordinator: Enskild person
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Annan fiskundersökning
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Uppgift saknas
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Insjööring
Öring strömlevande
Övrig art
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: osäker
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha):
Ny längd (m):
Karta

Projekt
ID: 1505
Projektnamn: Fiskvägar och bv Sörbohedsälven, etapp I, dnr 247-7362-00, 1700-500 och dnr 582-4273-02, 1700-500.
Huvudman: Enskild person
Projektstatus: avslutad
Syfte: Uppgift saknas
Startår: 2001
Beskrivning: Trösklar (av fastborrade block), omlöp och tre öppnade sidofåror. Sprängning samt manuell och maskinell grävning. Bassängtrappa byggd vid en damm som utgjort ett definitivt v-hinder för öring.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
835Fiskväg Gladåker6605883347853 damm-övrigt höger2003Teknisk
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Gladåker6605883347853vattendrag Arvika
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         440000 kr440000 kr40000 kr      
2002NV-BÅLänsstyrelsen i Värmlands län85 % statsbidrag5824273-2002 340000Naturvårdsverket     
2002Ej statligtFVOF ospecificerad15 %5824273-2002 60000      
2000NV-BÅLänsstyrelsen i Värmlands län    40000    utbetalda