Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Värmlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Värmlands län
Inmatad datum: 2006-04-19 Ändrad datum: 2008-02-15

ÅtgärdsID: 1521
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
flottledsåterställning
Åtgärdsnamn: Biotopvård NÄCKÅN
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2003-03-14
Datum, stopp:
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar: Maskinell biotopvård hela sträckan till den börjar stiga brant.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Enskild person
Koordinator: Enskild person
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Annan fiskundersökning
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Uppgift saknas
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Målarter:
ArtNamn
Insjööring
Öring strömlevande
Övrig art
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 22400
Biotopvårdad längd (m): 2800
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 1502
Projektnamn: BÅ och fiskväg i Näckån, dnr 582-9550-02, 1737-507
Huvudman: Enskild person
Projektstatus: avslutad
Syfte: Uppgift saknas
Startår: 2002
Beskrivning: Bassängtrappa (stensättning och betong) överfall vid en rensad fors som tidigare utgjort definitivt v-hinder för öring. Maskinell biotopvård.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
NÄCKÅN6735556382920vattendrag Torsby
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         118193 kr118193 kr0 kr      
2003NV-BÅLänsstyrelsen i Värmlands län15 % statsbidrag5829550-2002 17729Naturvårdsverket     
2003NV-övrigtEnskild person75 %5829550-2002 88645Naturvårdsverket     
2003Ej statligtFVOF ospecificerad10 %5829550-2002 11819