Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Värmlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Värmlands län
Inmatad datum: 2006-04-19 Ändrad datum: 2008-02-15

ÅtgärdsID: 1514
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
utrivning-damm
Åtgärdsnamn: Fiskvägar Råbäcken
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2001-04-27
Datum, stopp: 2002-12-04
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar: Partiell utrivning av en herrelös damm som utgjort ett definitivt v-hinder för öring.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Enskild person
Koordinator: Enskild person
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Nej
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Annan fiskundersökning
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Uppgift saknas
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Målarter:
ArtNamn
Insjööring
Öring strömlevande
Övrig art
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha):
Ny längd (m):
Karta

Projekt
ID: 1515
Projektnamn: Fiskvägar och BÅ i Likan, dnr 247-2322-97, 1700-500 och yngeluts dnr 582-2069-05, 1737-507.
Huvudman: Enskild person
Projektstatus: avslutad
Syfte: Uppgift saknas
Startår: 2001
Beskrivning: Fyra fiskvägar vid tre dammar (två har utgjort definitiva v-hinder för öring, vid den tredje dammen var passerbarheten oklar) och en rensad fors (definitivt v-hinder för öring). Maskinell bv, bl a stenutläggning och öppning av sidofåror. Yngelutsättning.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
921Fiskväg Råbäcken6734770390501    2002Naturlik-Teknisk
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Råbäcken6734769390501vattendrag Torsby
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         29994 kr29994 kr0 kr      
2001NV-BÅLänsstyrelsen i Värmlands län100 % statsbidrag2472322-1997 29994Naturvårdsverket