Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Värmlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Värmlands län
Inmatad datum: 2006-04-06 Ändrad datum: 2008-02-15

ÅtgärdsID: 1439
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
stenutläggning-skapande av forsar/trösklar
Åtgärdsnamn: Biotopvård ÖSTERGÅRDSBÄCKEN
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2000-06-05
Datum, stopp: 2001-01-10
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar: Utläggning av sten och block i mindre omfattning.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Enskild person
Koordinator: Enskild person
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Annan fiskundersökning
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Uppgift saknas
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Målarter:
ArtNamn
Insjööring
Öring strömlevande
Övrig art
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 3200
Biotopvårdad längd (m): 700
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 1493
Projektnamn: Trösklar och biotopvård i Östergårdsbäcken, dnr 247-7464-99, 1700-500
Huvudman: Enskild person
Projektstatus: avslutad
Syfte: Uppgift saknas
Startår: 2000
Beskrivning: Trösklar byggda av timmer och block. Utläggning av sten och block i mindre omfattning samt förjupade höljor, delvis maskinellt arbete.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
ÖSTERGÅRDSBÄCKEN6603578321849vattendrag Årjäng
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         12621 kr12621 kr0 kr      
2000NV-BÅLänsstyrelsen i Värmlands län85 % statsbidrag2477464-1999 10728Naturvårdsverket     
2000Ej statligtFVOF ospecificerad15 %2477464-1999 1893