Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Kronobergs län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Inmatad datum: 2015-02-19 Ändrad datum: 2015-02-19

ÅtgärdsID: 12950
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
utrivning-damm
Åtgärdsnamn: Mieån Hakafors
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2013-12-03
Datum, stopp: 2014-12-31
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ja
Organisation
Huvudman: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Koordinator: Jönköpings Fiskeribiologi
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
12:6 samrådTidigt samråd med lst enligt 12 kap 6§ MB avseende övriga åtgärder som väsentligt ändrar naturmiljön
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Insjööring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?: Endast en begränsad del av dammvallen grävdes bort.
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,2
Ny längd (m): 300
Karta

Projekt
ID: 8168
Projektnamn: Utrivning Hakafors damm i Mieån
Huvudman: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Projektstatus: avslutad
Syfte: Återskapa lek- och uppväxtmiljöer för öring, eliminera vandringshinder och gynna ett svagt bestånd av flodpärlmussla
Startår: 2013
Beskrivning: Utrivning och avsänkning av en gammal sågverksdamm i Mieån precis på länsgränsen mellan Kronoberg och Blekinge
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         0 kr0 kr0 kr