Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Inmatad datum: 2014-12-03 Ändrad datum: 2014-12-03

ÅtgärdsID: 11553
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
flottledsåterställning
stenutläggning-ståndplats
öppnande av sidofåra
Åtgärdsnamn: Restaurering Stuppulsån
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2014-08-29
Datum, stopp: 2014-09-02
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Hällsjöns fvo
Koordinator: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Nej
Ansvarig uppföljning: Länsstyrelsen i Jämtland
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Annan uppföljning
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-upplåtet fritidsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Målarter:
ArtNamn
Harr
Insjööring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 15000
Biotopvårdad längd (m): 500
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: ej bedömd
Karta

Projekt
ID: 7135
Projektnamn: Restaurering Stuppulsån
Huvudman: Hällsjöns fvo
Projektstatus: avslutad
Syfte: Restaurering av Stuppulsån efter flottning genom att återskapa naturliga strömvattenmiljöer samt gynna biologisk mångfald i stort
Startår: 2014
Beskrivning: Restaurering efter flottning
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Stuppulsån7042884442139vattendragLILLVÅGENKrokom
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         18200 kr0 kr18200 kr      
2014HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Jämtlands län 6237439-147018200Havs- och vattenmyndigheten   utbetalda