Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län
Inmatad datum: 2004-09-28 Ändrad datum: 2008-02-15

ÅtgärdsID: 1116
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
kammartrappa
Åtgärdsnamn: Fiskvägar Fällfors
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 1998-04-01
Datum, stopp:
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Skellefteå kommun
Koordinator: Skellefteå kommun
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Skellefteå kommun
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Annan fiskundersökning
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9 tillståndTillstånd till vattenverksamhet från miljödomstolen enligt 11 kap 9§ MB.
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-upplåtet fritidsfiske
Målarter:
ArtNamn
Lax (havsvandrande)
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st): 5000
Smoltproduktion – lax (st): 15000
Förväntad funktion: mindre god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha):
Ny längd (m):
Karta

Projekt
ID: 1316
Projektnamn: Byggande av fiskväg vid Fällforsfallets norra sida, Byskeälven
Huvudman: Skellefteå kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Uppgift saknas
Startår: 1999
Beskrivning: Byggande av en kompletterande fiskväg vid Fällforsfallet för att maximera uppvandringen av lax och havsöring.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
401Fällfors, Byske nya trappan7234669771578 naturligt-fastHuvudfåravänster2001Teknisk
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Fällfors7234655771567vattendrag Skellefteå
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         860000 kr860000 kr860000 kr      
1999Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Västerbottens län35%.   300000Fiskeriverket   utbetalda 
1999KommunSkellefteå kommun65%   560000    utbetalda