Nationell databas för Åtgärder i vatten - Historik

Version 2.7.2 (2019-03-10)
Diverse Buggrättningar.
Version 2.7.1 (2018-04-20)
Diverse Buggrättningar.
Version 2.7.0 (2017-12-13)
Silverlightkartorna är ersatta med nya kartor som använder ArcGIS for Portal.
Version 2.6.1 (2017-09-19)
Textfält - utökad längd.

Ytterligare bedömningsklasser.

Diverse Buggrättningar.

Version 2.6.0 (2016-12-02)
Geodataskikten har nu länkar till bilder.

Ny fiskvägstyp.

Importfunktion av excellistor/formulär.

Google analytics för Åtgärder i vatten.

Ny kolumn i sökträfflista för filmer.

Sökfilter på "skapad av organisation" för åtgärder, fiskvägar och projekt.

Filtreringsalternativ "film" i sök.

Diverse Buggrättningar.

Version 2.5.0 (2016-06-20)
Ny inloggningsfunktionallitet införd.
Version 2.4.1 (2016-01-29)
Mindre buggrättningar av fel som kan uppstå i samband med redigering av fiskutsättningsdata.
Version 2.4.0 (2015-11-23)
Möjlighet att söka på AtgID.

Ny funktion för kopiering av åtgärder.

Ny funktion för att kunna spara utkast till åtgärd och fiskväg.

Ny funktion för att kunna koppla om en åtgärd till ett annat projekt än det tidigare angivna.

Nya kolumner i sökträffslistan visar med ikoner vilka åtgärder och fiskvägar som har kopplade bilder och/eller dokument.

Ny funktion för att kunna söka fram de åtgärder och fiskvägar som har kopplade bilder och/eller dokument.

Ny funktion för åtgärder och fiskvägar för att lägga in länk till filmer.

Förklaringstext har lagts till (som tooltip) på värden i checkboxlistor för åtgärder och fiskvägar.

Tydligare kolumnnamn i excelexporter.

"Vattenförvaltningen" finns nu att ange som ett motiv.

Mindre buggrättningar.
Version 2.3.2 (2015-01-29)
Uppdaterad layout för rapporter till Årlig fisketillsynsamanställning.

Ny kryssruta för att markera om en åtgärd är initierad via tillsyn.

Möjlighet att lägga in egna stammar i fiskutsättningsåtgärd.

Uppdatering av manualer.

Mindre buggrättningar.
Version 2.3.1 (2014-12-18)
Fiskvägar listas i åtgärder av typen fiskväg samt kan editeras och skapas från listan. Då en fiskväg skapas/editeras kan också en åtgärd kopplas till fiskvägen.

Förändring av inmatningsformulär i Årlig fisketillsynsammanställning.

Nya rapporter för utdrag över länens årliga fisketillsynsammanställning.

Endast målarter listas nu i listor för detta, tidigare kunna andra arter väljas.

I fornminnessök kan kan nu både punkt, linje och yta väljas vid ett och samma söktillfälle.

Vid sökning på åtgärd är förvald huvudåtgärdstyp borttagen.

Sökningar kräver inte längre '%' för "wildcard".

Låsning av fält för uppföljning om ingen uppföljning ska göras, i åtgärd.

Nytillagda fält i exporten av sökträffar på åtgärder.
Version 2.2.1 (2014-06-16)
Ny kontrollfunktion/varning för att inte samma åtgärdsplats ska läggas till flera gånger.

Flervalslistor infört för diverse fält som tidigare krävde att valen sparades ett och ett.

Byggnadsmaterial för fiskväg ändrat till flervalslista.

Ny möjlighet att exportera listning av sökträffar till excel.

Förbättrad sökfunktionalitet, där alla parametrar kan anges i samma sökning.
Nu dessutom sökning på åtgärdstyp (både huvudtyp och detaljerad typ) för åtgärder.

Text "åtgärdstyp" bytt till "detaljerad åtgärdstyp".

Ny länk, under hjälp i menyn, till kontaktformulär och blanketter.

Tooltip inlagt på kolumnrubriker och värden i gridar för ekonomi, åtgärd och bedömning av funktion.

Fälten gällande kulturmiljö borttagna för alla åtgärdstyper utom: Biotopvård, fiskvägar, hydrologisk restaurering samt övrig fysisk åtgärd.

Kulturmiljöfälten för åtgärd kompletterad med ett nytt fält med fritext där man beskriver hur hänsyn tagits till kulturmiljön.

Möjlighet att bifoga filer (bilder och dokument) till åtgärder inlagd.
Version 2.1.1 (2014-02-06)
Mindre rättningar

Version 2.1.0 (2014-01-17)
Visar "inga poster funna" vid sökning när inget returneras.
Infotext om sökarea vid sökning i kartan.

Version 2.0.0 (2013-10-29)
Flyttad till ny plats samt ny kartfunktionalitet.
I samband med detta har koordinaterna konverterats från RT90 till Sweref99TM. Koordinater skall alltså i fortsättningen anges i Sweref99TM.
Version 1.0.7.1 (2013-03-04)
Rättningar i fisketillsynssammanställning map. ändringsmöjligheter samt fält som låstes vid redigering.
Version 1.0.6.1 (2013-02-21)
Ny funktionalitet för årlig fisketillsynssammanställning till HaV.
Version 1.0.5.1 (2013-01-18)
Buggfix som åtgärdar problem med att spara ny åtgärdsplats.
Version 1.0.4.1 (2012-12-13)
Nytt:
Nya fält för Åtgärdsplats, SVAR-version samt Placerad i.
Även byte av namn, samt kontroll av formatet, på VattenförkomstID (numera Ytvattenförekomst).

Ny funktion för att kunna hämta Haro i formulär för sök på Projekt och Åtgärd.

Rättningar:
Uppdatering för att kunna se samtliga organisationer/huvudmän/koordinator/finansiärer i rullmenyer utan att först skriv i något.

Buggfix som åtgärdar problem vid avbrutet skapande av plats i Åtgärd.
Version 1.0.3.1 (2011-05-27)
Rättad bugg:
Gick ej att spara åtgärd.
Version 1.0.2.1 (2011-04-06)
Nytt:
Fornlämnings ID (FMIS_ID), för berörda och borttagna fornlämningar, justerade så att fler än ett kan läggas in.

Summa av redovisade medel samt medfinansiering tillagt längst ned i ekonomigriden.

Summering av ekonomiposter för "Avser Finansiering" samt "Avser Kostnad" längst ned i ekonomigriden (tidigare har endast totalsumman presenterats).

Åtgärdssökning via platsnamn och/eller koordinater.

Rättade buggar:
I Åtgärd blev Stoppdatum alltid samma som startdatum.

Begränsat Stoppdatum kalender fält till att ej kunna ge datum senare än dagens datum.

Öppet stoppdatumfältet även vid första öppningen av formulär om status är avslutad (tidigare öppnades det endast vid förändring av status).
Version 1.0.1.1 (2010-02-11)
Nytt:
Kontroll av värden (numeriskt, max o min, varningar mm.) inlagt på ett stort antal fält, kalenderfält används vid angivelse av datum. För åtgärd är dessutom slutdatum låst om inte status "avslutat" är angivet.

Blanketter inlagt under "Hjälp" menyn (detta lades in redan i april 2009, dvs. innan nuvarande historik-hantering påbörjades).

Rättade buggar:
I Åtgärd-Fisketillsyn sparades ”Beslagtagna redskap” endast om ”Antal tillsynsmän” var ifyllt.

Projektstatus sparades ej vid nyinläggning. Då ett nytt projekt skapas lagrades inte den valda projektstatusen utan default värdet "uppgift saknas" lades in.
Version 1.0.0.1
Första skarpa versionen, utlagd sommaren 2008.